Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti ImmiCo. s. r. o., so sídlom Landererova 7743/8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 55 834 248, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 173626/B (ďalej len „Poskytovateľ“) a jej zákazníkov (ďalej len „Objednávateľ“) pri poskytovaní služieb. Tieto VOP sú platné a záväzné pre poskytovanie služieb, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

3. Objednávateľom sa rozumie fyzická, a/alebo právnická osoba, ktorá si objedná služby poskytované Poskytovateľom.

4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (v prípade ak je Objednávateľ fyzická osoba), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (v prípade ak je Objednávateľ právnická osoba).

2. Cena

1. Cena jednotlivých služieb je daná písomnou dohodou (ďalej len „Objednávka“) Poskytovateľa s Objednávateľom.

2. Cena služby neobsahuje notárske/správne poplatky za overenie pravosti podpisu, ani za overenie pravosti fotokópie listín, ani poplatky za (súdne) preklady cudzojazyčných písomností.

3. Cena za služby nezahŕňa opakované vykonanie úkonov, alebo vypracovanie podkladov v prípade, ak toto nastane z dôvodov na strane klienta, najmä uvedením nesprávnych údajov a chybných informácií alebo príde k zmene zo strany klienta.

4. Cena je vždy uvedená bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), nakoľko Poskytovateľ nie je platcom DPH.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť) ceny poskytovaných služieb. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.

6. Poskytovateľ je na základe Objednávky oprávnený požadovať zálohovú platbu.

7. Po dodaní služby zašle Poskytovateľ Objednávateľovi daňový doklad (faktúru).

8. Pri službách, ktorých súčasťou je osobná spoluúčasť klienta najmä na veľvyslanectve, alebo na cudzineckej polícií je úhrada služby stanovená za objednanie klienta na konkrétny termín. Pri akýchkoľvek zmenách termínov je spoločnosť ImmiCo oprávnená účtovať odmenu za službu nad dohodnutý rozsah.

3. Platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.

2. V prípade neuhradenia ceny v lehote splatnosti faktúry má Poskytovateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi úroky z omeškania.

4. Dodacie podmienky

1. Lehota na poskytnutie jednotlivých služieb je uvedená v Objednávke, pričom závisí na individuálnych požiadavkách Objednávateľa.

2. Lehoty dodania jednotlivých služieb sú orientačné z dôvodu premenlivosti dodržiavania zákonných lehôt zo strany štátnych orgánov.

3. Lehota na poskytnutie služieb môže byť Poskytovateľom predĺžená. O uvedenej skutočnosti informuje Objednávateľa.

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie služby, a to najmä, ale nie výlučne:

5. Reklamácie

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb. Služby sú poskytované na základe požiadaviek Objednávateľa.

2. Objednávateľ je oprávnený reklamovať službu zaslaním písomnej reklamácie na adresu Poskytovateľa alebo mailom na immico@immiconsulty.com.

6. Autorské práva

1. Informácie uverejnené na web stránke https://immiconsulty.com/ nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.

2. Obsah stránky je autorským dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Majetkové práva k dielu vykonáva ImmiCo. s. r. o. Obsah stránky nie je dovolené kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať ani prekladať.

7. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje o dotknutých osobách predávajúci spracúva v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované v sekcii Ochrana osobných údajov.

8. Alternatívne riešenie sporov

1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

2. Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

9. Záverečné ustanovenia

1. Na všetky právne vzťahy, vyplývajúce zo vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, v závislosti od uzavretej písomnej zmluvy, prípadne iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody.

3. Poskytovateľ neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií, podľa zákona č. 78/1992 Z. z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, a podľa zákona č. 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve. V prípade, že sú v rámci činnosti Poskytovateľa našimi klientmi vyžadované právne služby, daňové poradenstvo alebo služby poisťovníctva, sa Poskytovateľ za účelom ich poskytnutia obráti na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content