Prechodný pobyt pre non eu

Podanie žiadostí o prechodný pobyt na území SR pre štátneho príslušníka tretej krajiny je zložitý proces, ktorý si vyžaduje presnosť a pozornosť počas celého trvania. Môže ísť o niekoľkomesačný proces. Pri príprave dokumentácie záleží na každom detaile, aby sa zabránilo neprijatiu alebo následnému zamietnutiu žiadostí o pobyt.

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny:

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Po udelení prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny:

PRECHODNÝ POBYT NA ÚČEL ZAMESTNANIA TZV. JEDNOTNÉ POVOLENIE

Podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania je možné:

Ak sa do 20 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta nepodarí miesto obsadiť osobou vedenou v evidencii uchádzačov o zamestnanie, môže Vám zamestnávateľ vydať písomný prísľub na zamestnanie alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu:

Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť overený (napr. apostilačnou doložkou alebo tzv. konzulárnou superlegalizáciou) a musí byť k nemu pripojený oficiálny preklad do slovenského jazyka.

SÚVISIACE SLUŽBY

PRECHODNÝ POBYT ÚČEL ZLÚČENIE RODINY

Ak mate udelený prechodný pobyt za účelom zamestnania, alebo podnikania a chcete, aby vaši rodinní príslušníci Vás nasledovali, zákon o pobyte cudzincov Vám umožňuje už pri podaní prvej žiadosti o udelenie prechodného pobytu podať dokumenty na zlúčenie rodiny. Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu občana tretej krajiny s udeleným pobytom, s ktorou občan tretej krajiny žiada zlúčenie rodiny.

Príslušný policajný útvar udelí prechodný pobyt žiadateľovi, ktorý je:

Za rodinného príslušníka podľa zákona o pobyte cudzincov možno pokladať:

Žiadosť o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny – sa podáva OSOBNE (za maloleté dieťa zákonný zástupca – RODIČ), pričom žiadosť a dokumenty – musia byť kompletné, inak žiadosť nebude prijatá.

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu:

Okrem matričných dokladov (sobášny list/rodný list), žiadny iný doklad nesmie byť starší ako 90 dní v čase podania žiadosti.

SÚVISIACE SLUŽBY

PRECHODNÝ POBYT ÚČEL PODNIKANIE

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nemá udelený pobyt a chce na Slovensku podnikať, musí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Osoba s prechodným pobytom na účel podnikania môže na Slovensku podnikať ako fyzická osoba alebo sa stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Okrem udeleného prechodného pobytu na účel podnikania je možné podnikať na Slovensku aj vtedy, ak Vám bol udelený prechodný pobyt na účel štúdia, prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo ste príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu:

Po udelení prechodného pobytu na účel podnikania štátny príslušník tretej krajiny musí dovzdať oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície do 60 dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt výpis z obchodného registra fyzickej osoby – podnikateľa.

SÚVISIACE SLUŽBY

PRECHODNÝ POBYT NA ÚČEL ŠTÚDIA

Štátny príslušník tretej krajiny môže získať prechodný pobyt na účel štúdia v Slovenskej republike ak:

Samotné štúdium na jazykovej škole nebude dôvodom na udelenie prechodného pobytu.

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia:

Ak cudzinec zmení školu, na ktorej študuje, je potrebné oznámiť uvedené príslušnému oddeleniu cudzineckej polície a predložiť aj nový doklad o štúdiu.

Počas prechodného pobytu za účelom štúdia je možné pracovať a to najviac dvadsať hodín týždenne i podnikať a to bez potreby požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu.

SÚVISIACE SLUŽBY

PRECHODNÝ POBYT – SLOVÁK ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ

Udeľuje sa žiadateľovi, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Osoba s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ktorá požiadala o udelenie prechodné pobytu je oprávnená zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o žiadosti. Po udelení prechodného pobytu je oprávnený podnikať, študovať a pracovať bez ďalších povolení.

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu - Slovák žijúci v zahraničí:

V prípade Slováka žijúceho v zahraničí udelí policajný útvar prechodný pobyt na päť rokov.

SÚVISIACE SLUŽBY

OSOBA S PRIZNANÝM DLHODOBÝM POBYTOM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ UNIE

Žiadateľ, ktorému už bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte príde na územie Slovenskej republiky:

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu:

SÚVISIACE SLUŽBY

VNÚTROPODNIKOVÝ PRESUN (ICT)

Dočasné vyslanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU. Zamestnávateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu. Vyslanie k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ICT si môžete podať len na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, ktorého štátny príslušník tretej krajiny je občanom alebo v ktorom má bydlisko. Žiadosť nie je možné podať na území Slovenskej republiky.

Z hľadiska povoľovacích procesov je potrebné rozlišovať, či pôjde o krátkodobý presun (do 90 dní) alebo dlhodobý presun.

SÚVISIACE SLUŽBY

ZMENA ÚČELU PRECHODNÉHO POBYTU

Ak chcete vykonávať inú činnosť, než na akú Vám bol prechodný pobyt udelený, musíte požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu, musíte požiadať o nové povolenie na pobyt:

Ak žiadate o zmenu účelu, Váš prechodný pobyt na území Slovenska sa považuje za oprávnený až do rozhodnutia o zmene účelu prechodného pobytu.

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content