Často kladené otázky

Musím zaplatiť za úvodnú konzultáciu?

Všetci klienti majú nárok na bezplatnú 20 minútovú konzultáciu. Toto je naše prvé stretnutie na zistenie faktov a je o tom, aby sme zistili, čo potrebujete. Ak nechcete pokračovať, neexistuje žiadna povinnosť.

Ste imigrační právnici?

Sme tím odborníkov s právnym a iným vysokoškolským vzdelaním, ktorí má skúsenosti v imigračnej oblasti a poskytuje informácie o vízach a typoch pobytov na Slovensku. Poskytujeme kompletnú asistenciu pri získaní pobytov a víz. V prípadoch, ktoré si vyžadujú služby advokáta, Vás odkážeme na jedného z našich partnerských právnikov.

Aká je platnosť dokumentov potrebných pre podanie?

Dokumenty nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 90 dní (toto pravidlo však neplatí pre sobášny list, rodný list, diplom, iné dokumenty preukazujúce vzdelanie).

Aké overenie majú dokumenty vydané v zahraničí?

Doklady, ktoré sú potrebné v konaní a ktoré boli vydané orgánom cudzích štátov, musia byť opatrené doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis neustanovuje inak – apostilou alebo superlegalizáciou.

Verejné dokumenty vydané v zahraničí musia byť úradne overené – apostilované alebo superlegalizované.

Apostila je vyššie overenie úradu, ktorý dokument vydal. Apostila sa pridáva na originál dokumentu. Platí pre štáty ktoré sú signatárom Haagskeho dohovoru.

Superlegalizácia je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Používa sa v prípade, že dokument je vystavený v štáte, ktorý nie je signatárom Haagskeho dohovoru.

Existujú výnimky z povinnosti vyššieho overenia?

Áno, ide o dokumenty pochádzajúce z Českej republiky, Rakúska, Francúzska a dokument výpis z registra trestov – FBI criminal record zo Spojených štátov amerických (platí iba pre imigračné účely).

Kde je možné podať žiadosť o prechodný pobyt?

žiadosť je možné podať:

RADI VÁM ZODPOVIEME KAŽDÚ OTÁZKU.

Skip to content