Trvalý pobyt pre eu občanov

Občan Únie, ktorý je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený bez akýchkoľvek ďalších podmienok alebo formalít zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Občan EÚ, ktorý sa na Slovensku zdržiava dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o bezplatnú registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Občan EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa).

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Policajný útvar vydá občanovi Únie v deň podania úplnej žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie.

Občan Únie, môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“ s platnosťou na päť rokov, pričom je občan Únie povinný predložiť doklad o ubytovaní a dve fotografie s rozmermi 3 × 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu. Policajný útvar vydá občanovi Únie doklad o pobyte do 30 dní.

SÚVISIACE SLUŽBY

POBYT RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA EÚ

Rodinný príslušník občana Únie má právo na registráciu pobytu, ak sprevádza garanta (občana Únie), ktorého je rodinným príslušníkom alebo sa k nemu pripája. Pre rodinného príslušníka občana Únia platia tie isté podmienky registrácie pobytu ako občana Únie.

Rodinným príslušníkom občana EÚ (garanta) je aj občan krajiny mimo EÚ, ktorý je:

SÚVISIACE SLUŽBY

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content