národné víza v záujme sr

Forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje občana tretej krajiny zdržiavať sa na území SR. Určené na účel zamestnania. Počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť občan tretej krajiny v pracovnom pomere u iného zamestnávateľa, než na aké bolo udelené národné vízum.

Odporúčame využiť túto formu, ak potrebuje prijímajúca spoločnosť zamestnať občana tretej krajiny v čo najkratšom čase. Národné vízum je možné udeliť na čas trvania zamestnania, najviac obdobie 1 roka, nie je možné udeliť opätovne okrem relokovaných, možné však preklopenie na prechodný pobyt za účelom zamestnania. Vízum sa udeľuje formou nálepky s konkrétnymi údajmi zamestnávateľa.

Žiadosť o národné vízum je možné podať na úradnom tlačive na:

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia. Okrem uvedených požadovaných dokladov v jednotlivých nariadeniach, zastupiteľský úrad si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny v individuálnych prípadoch vyžiadať ďalšie doklady, ak sú predložené doklady nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

Na konanie o udelení národného víza sa nevzťahuje Správny poriadok.

NÁRODNÉ VÍZUM VYBRANÝM SKUPINÁM ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN – NARIADENIE Č. 113/2023

pre vybrané pracovné pozície:

pre občanov:

podmienky:

K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ okrem zoznamu schváleným Ministerstvom dopravy predkladá:

SÚVISIACE SLUŽBY

NÁRODNÉ VÍZUM PRE VYSOKOKVALIFIKOVANÝCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN – NARIADENIE Č. 521/2021

K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ predkladá doklad o vzdelaní:

Ďalšie doklady:

K žiadosti o udelenie víza za účelom hľadania si zamestnania žiadateľ predkladá:

Po nájdení si zamestnania počas 90 dní občan tretej krajiny si môže zmeniť národné vízum na počkanie na MVSR, kde mu do vízovej nálepky doplnia konkrétne údaje zamestnávateľa.

SÚVISIACE SLUŽBY

NÁRODNÉ VÍZUM RELOKOVANÝM ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN A ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM – NARIADENIE Č. 269/2022

Národné víza sa udeľujú štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí:

K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ okrem zoznamu schváleným Ministerstvom hospodárstva  predkladá:

Rodinný príslušník relokovaného zamestnanca môže počas trvania platnosti udeleného národného víza študovať alebo byť zamestnaný. O vízum je možné opätovne požiadať.

SÚVISIACE SLUŽBY

NÁRODNÉ VÍZUM VYBRANÝM SKUPINÁM ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN VO VYBRANÝCH ZAMESTNANIACH V OBLASTI PRIEMYSLU – NARIADENIE Č. 383/2023

Národné vízum je možné udeliť občanom:

len konkrétne špecifikovaným zamestnaniam:

Zamestnávateľ predkladá Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny a pracovnú zmluvu, ak ide o:

pracovnú zmluvu a kópiu dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii, ak ide o:

SÚVISIACE SLUŽBY

SCHENGENSKÉ VÍZA

Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o schengenské vízum?

Ďalšie doklady vysvetľujúce účel cesty a pobytu na Slovensku:

Lehota pre rozhodnutie o žiadosti o schengenské vízum je 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti. Vo výnimočných prípadoch, ak sa vyžaduje predloženie dodatočných dokladov alebo je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti, môže byť lehota predĺžená. Nesmie však presiahnuť 45 kalendárnych dní. 

Do troch pracovných dní od vstupu na územie SR je cudzinec povinný nahlásiť policajnému oddeleniu miesto, začiatok aj dĺžku pobytu. V prípade ubytovania v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení, preberá túto povinnosť ubytovateľ.

Cudzinec je povinný si zistiť, či bude k žiadosti o vízum musieť predložiť aj pozvanie overené policajným oddelením na zastupiteľskom úrade. O overenie pozvania musí na príslušnom cudzineckom oddelení požiadať podľa miesta jej pobytu pozývajúca osoba. Musí vyplniť predpísanú žiadosť o overenie pozvania a na žiadosti je povinná uviesť účel návštevy.

Žiadosť musí obsahovať:

POZÝVATEĽOM MÔŽE BYŤ

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content