Trvalý pobyt pre non eu

Trvalý pobyt oprávňuje príslušníka tretej krajiny v čase, na ktorý mu bol udelený, zdržiavať sa na území SR, cestovať do zahraničia a späť, pracovať, podnikať, študovať alebo vykonávať iné činnosti na Slovensku. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni)

TRVALÝ POBYT NA 5 ROKOV

Trvalý pobyt na päť rokov môže byť udelený žiadateľovi, ak je:

Žiadateľ musí k formuláru žiadosti priložiť nasledujúce dokumenty:

TRVALÝ POBYT NA NEOBMEDZENÝ ČAS

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny policajný útvar udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas, ak:

Doklady potrebné k žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas:

cestovný doklad, dve fotografie a doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

DLHODOBÝ POBYT

Štátny príslušníka tretej krajiny môže požiadať o dlhodobý typ pobytu ak:

K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je potrebné priložiť platný cestovný doklad, dve fotografie a doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

Udeľuje sa na neobmedzený čas. V prípade udelenia dlhodobého pobytu v inom členskom štáte, cudzincovi dlhodobý pobyt na Slovensku zanikne. Rovnako, ak sa zdržiava mimo územia SR istú dobu, dlhodobý pobyt sa mu zruší.

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content